Serveis d’acolliment i recuperació per a dones maltractades (SARV)

Recursos especialitzats gratuïts de la Generalitat de Catalunya, residencials i temporals, que ofereixen acolliment i atenció integral per possibilitar el procés de recuperació i reparació a les dones i a les seves filles i fills dependents, que requereixen un espai de protecció a causa de la situació de risc motivada per la violència masclista, tot vetllant per la seva autonomia.

Compten amb un equip professional multidisciplinari integrat per persones titulades en psicologia, treball social, educació social i dret.

Objectiu

  • Acolliment i recuperació integral de les dones que han estat o estan en situació de violència masclista en l’àmbit de la parella, així com dels seus fills i filles a càrrec, i que han abandonat el domicili i no disposen de recursos personals o econòmics per fer front a aquesta situació.
  • Potenciar programes específics i integrals de recuperació.

Situació de la població destinatària

Dones que Pateixen qualsevol forma de violència masclista en l’àmbit de la parella, l’àmbit familiar o l’àmbit social o comunitari en la manifestació d’agressions sexuals, de tràfic i explotació sexual, de mutilació genital femenina o risc de patir-la i de matrimoni forçós.